دسترسی سریع

نمایندگی استاندارد ایوان

نمایندگی شهرستان ایوان نیز با یک نفر کارشناس مجرب نیز مشغول به فعالیت است که
به علت محدوديت منابع مالي اين نمايندگي هماكنون در يكي از ساختمانهاي فني حرفهاي شهرستان مستقر است. فعاليتهايي كه در اجراي استانداردسازي كالا و خدمات در اين شهرستان صورت ميگيرد عبارتند از ترويج فرهنگ استاندارد، اجراي طرح طاها، اعلام استانداردهاي اجباري به واحدهاي توليدي و صنفي
تعداد واحدهاي توليدي فعال تحت پوشش: 11 واحد
تعداد واحدهاي صنفي تحت پوشش: 1566